Toimintaa ohjaavat periaatteet

Tavoitteet

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki

Sosiokulttuurinen innostaminen

Sosiokulttuurinen innostaminen tarkoittaa Ahjolan Poikatyössä sitä, että toiminnassa mukana olevat kävijät ovat aktiivisia toimijoita ja työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat pojille toiminnan mahdollistajina ja innostajina. Myös vapaaehtoisten toimijuuteen kiinnitetään huomiota. Keskeistä on ryhmäidentiteetin ja ryhmään kuulumisen vahvistaminen ja tukeminen. Toiminnan perusedellytyksenä on aidon yhteisön rakentuminen ja sitoutuminen itselle merkitykselliseen ja tärkeäksi koettuun yhteisöön.

Tavoitteena on ryhmien itsenäinen, omaehtoinen ja tavoitteellinen toiminta, jossa aikuinen innostaja toimii tukena ja päävastuun kantajana. Keskeinen tavoite on ihmisen elämänlaadun parantaminen ja tietoisuuden herättäminen epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi ja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Lähtökohtana on hyvän arjen tavoitteleminen ihmisten omasta kokemusmaailmasta ja arjesta käsin. Innostuksen kautta lapsia ja nuoria tuetaan kasvamaan aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään.

Ahjolan Poikatyössä sosiokulttuurinen innostaminen näkyy mm. siten, että jokainen osallistuja saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön. Osallistujilta kysellään aktiivisesti heidän mielipiteitään, toiveitaan sekä tarpeitaan ja niiden mukaan toimintaa pyritään kehittämään osallistujille sopivaksi. Ahjolan Poikatyössä näkyy vahva yhteisöllisyys, jonka eteen tehdään töitä osallistavin keinoin.

Sukupuolisensitiivinen poikatyö

Sukupuolisensitiivinen työ tarkoittaa Ahjolan Poikatyössä sitä, että toiminnassa otetaan huomioon poikien kehitykselliset ominaispiirteet ja toimintaa suunnataan pojille ottaen huomioon poikana olemisen moninaisuus. Sukupuolisensitiivisessä poikatyössä pyritään tarjoamaan välineitä eheän identiteetin ja minäkuvan rakentamiseksi. Sukupuolisensitiivisessä poikatyössä tunnistetaan poikien erityistarpeet ja stereotyyppiset käsitykset. Tunnistamalla stereotyyppiset käsitykset niitä voidaan purkaa ja tämän myötä laajentaa poikana olemisen tilaa.

Sukupuolisensitiivinen työ on myös poikien erojen ja monenlaisten poikana olemisen tapojen huomioimista. Jokaisen pojan voimaantumista, elämänhallintaa ja osallisuutta pyritään vahvistamaan yksilöllisesti. Tätä pyritään edistämään mm. erilaisten leikkien, toiminnallisten harjoitteiden sekä keskustelujen kautta, joiden avulla voidaan etsiä ja vahvistaa omaa itsetuntemusta ja identiteettiä.

Lisää tietoa Suomen muista sukupuolisensitiivisistä setlementtitoimijoista löydät täältä.

Ahjolan Setlementti

Ahjolan Setlementti on perustettu vuonna 1929. Ahjolassa työskentelee noin 70 päätoimista ja runsaat 300 sivutoimista työntekijää.

Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjalla luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Ahjolan Setlementti ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka järjestää ohjattua toimintaa sekä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille Tampereen alueella. Ahjolan työmuotoja ovat opinto- ja kerhotoiminta sekä lapsi- ja nuorisotyö.

  • Kansalaisopisto järjestää vuosittain n. 1 350 kurssia ja koulutusta, joihin osallistuu runsaat 18 000 kurssilaista. Opetustunteja on yhteensä n. 32 500 tuntia vuodessa.
  • Lasten ja nuorten harrastusryhmiä on noin 120, joissa harrastajia on vuosittain n. 1 200. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään loma-ajan toimintaa sekä erilaisia tapahtumia.
  • Vapaaehtoisten vetämissä aikuisten kerhoissa on vuosittain osallistujia n. 150.
  • Ahjola ylläpitää Harjulan päiväkotia Tampereen kaupungin ostopalveluna.
  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 ryhmässä eri puolilla kaupunkia.
  • Isosisarustoiminta, Tyttöjen Tupa ja Ahjolan Poikatyö ovat 6–17-vuotiaille tytöille, pojille ja sukupuolensa moninaisesti kokeville kohdennettua toimintaa.
  • Kotila on lapsiperheiden yhteinen olohuone Tampereen Amurissa, jossa perheet voivat viettää aikaa yhdessä kodinomaisessa ja yhteisöllisessä tilassa. 
  • Mainos-Ahjola vuokraa ulkomainostilaa eri kohteissa.

Lisätietoa muista Setlementeistä ja aatteesta Suomen Setlementtiliiton sivuilta.